Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICYJuniorhandelskammaren sundsvall (Sundsvall Business Awards och Sundsvall Business Lunch)

 2018-06-26

ALLMÄNT

Juniorhandelskammaren värnar om din personliga integritet. Vi är en ideell förening bestående av 26 medlemmar (2019). Vår främsta uppgift är att driva den årliga näringslivsgalan – Sundsvall Business Awards. I samband med galan genomför vi även en årlig lunch – Sundsvalls Business Lunch tillsammans med våra huvudpartners. För oss är det viktig att du känner dig trygg och känner till vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Integritetspolicyn gäller när Juniorhandelskammaren Sundsvall tillhandahåller tjänster som du som kund köper eller tar del av som gäst.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Juniorhandelskammaren Sundsvall är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning enligt Dataskyddsförordnigen/ GDPR.

NÄR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du eller din organisation tecknar ett partnerskap/ köper biljetter till Sundsvall Business Awards och/ eller Sundsvall Business Lunch. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster krävs för att fullgöra det avtal du som kund ingår med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster/ erbjudanden. Vi behandlar dina uppgifter när:

 • Du köper våra tjänster eller kontaktar oss för att göra en beställning/ bokning.
 • Någon annan på ditt företag/ kund/ samarbetspartners registrerar dig som gäst på Sundsvall Business Lunch/ Sundsvall Business Awards.

VARFÖR BEHANDLAR VI dina personUPPGIFTER?

Juniorhandelskammaren Sundsvall behandlar huvudsakligen dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra vårt avtal gentemot dig som kund, såsom, fakturering och betalning
 • Möjliggöra allmän kundvård/ kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Informera om galan – Sundsvall Business Awards och Sundsvall Business Lunch. Vi lämnar information per post, e-post samt telefon avseende Sundsvalls Business Awards och Sundsvalls Business Lunch.
 • Deltagarlista för Sundsvall Business Lunch.
 • Deltagarlista för bordsplacering Sundsvall Business Awards (som partner, gäst, nominerad).
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.
 • Uppgifter som e-postadresser ingår även i att göra en årlig enkät som uppföljning/ utvärdering av galan – Sundsvall Business Awards/ Sundsvall Business Lunch. Som deltagare vid någon av dessa event kan du få enkät utskickat för att besvara på frågor om galan/ lunchen.

VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT BEHANDLA OM DIG?

 • För och efternamn
 • E-postadress och telefonnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina köp (Sparas i syfte att erbjuda liknande partnerskap för kommande år.)
 • Betalningsuppgifter som fakturaadress
 • Bilder som tas vid fotoväggen under minglet

RÄTTSLIGA GRUNDER & LAGRINGSTIDER

Vi stödjer oss på följande grunder, samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

I tabellen nedan framgår det mer specifikt vilka rättsliga grunder Juniorhandelskammaren Sundsvall stödjer sig på:

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund till behandling av personuppgifter Lagringstid
Erbjuda våra tjänster genom epost sparar vi i kundregistret dina eller ditt företags kontaktuppgifter. Tex erbjuda partnerpaket. Namn, e-post och i vissa fall telefonnr. Avtal Uppgifterna lagras till nästa års gala. Kan tas bort efter begäran.
För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot samarbetspartners och leverantörer Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post. Avtal Uppgifterna lagras så länge avtalet löper.
För att du ska kunna administrera på din kundsida sparar vi i användarregistret: E-post

 

Avtal 1 år
För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet: Namn, adress, telefonnummer, e-post, betalreferens.

 

Bokföringslagen Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.  I övrigt sparar Juniorhandelskammaren Sundsvall uppgifter om kunder i 1 år efter det att kunden senast genomfört ett köp/ beställning eller på annat sätt integrerat med Juniorhandelskammaren Sundsvall.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Juniorhandelskammaren Sundsvall har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

DINA RÄTTIGHETER

Juniorhandelskammaren Sundsvall ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Juniorhandelskammaren Sundsvall kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt till:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Portabilitet. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning mot behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring/ profilering har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till oss. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål och samtliga uppgifter kommer att raderas.

För frågor eller begäran om samtliga rättigheter kontakta:  romana.culjak@businessawards.se

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, den som anser att en organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Juniorhandelskammaren Sundsvall har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Juniorhandelskammaren Sundsvall kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Juniorhandelskammaren Sundsvall innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy. Vår kontaktinformation hittar du via följande länk: https://www.businessawards.se/kontakt/